Podmínky účasti na Cyklojízdě

  1. Prohlašuji, že jsem obeznámen(a) se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění a s Vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
  2. Prohlašuji, že budu respektovat veškerá ustanovení výše zmíněného zákona č. 361/2000 Sb. a Vyhlášky č. 30/2001 Sb.
  3. Prohlašuji, že se budu po celou dobu Cyklojízdy Rock for People konané od 1.7.2014 do 2.7.2014 (dále jen Cyklojízda) plně řídit pokyny organizátorů a sám budu pomáhat kontrolovat dodržování těchto pokynů ostatními účastníky.
  4. Prohlašuji, že během jízdy nebudu pod vlivem alkoholu ani jiné omamné látky, která by mohla ohrozit mne, ostatní účastníky Cyklojízdy nebo ostatní účastníky silničního provozu.
  5. Prohlašuji, že pokud je mi méně jak 18 let, budu mít při jízdě na kole nasazenou cyklistickou přilbu po celou dobu konání Cyklojízdy.
  6. Prohlašuji, že se Cyklojízdy účastním zcela dobrovolně, bez nátlaku a na vlastní nebezpečí.
  7. Jsem si vědom, že dodržování všech výše uvedených pravidel je moje a jen moje zodpovědnost a jejich nedodržování může vést až k ukončení mojí oficiální účasti na Cyklojízdě.